صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۳,۲۸۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۶,۷۱۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۶۶,۹۶۱,۲۵۷,۴۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۹
تاریخ انتشار
1398/06/26
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت - قابل معامله
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۰,۱۹۸ ۱۰,۱۸۶ ۷- ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۸۶,۶۴۶ ۱,۸۶۶,۹۶۱,۲۵۷,۴۴۵
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۰,۱۹۲ ۱۰,۱۸۰ ۵- ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۶۵,۸۸۵,۸۲۸,۸۸۳
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۷۲ ۱- ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۶۴,۱۹۷,۲۱۲,۰۲۶
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۰,۱۷۸ ۱۰,۱۶۷ ۴ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۶۳,۰۷۲,۳۸۲,۴۵۶
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۵۱ ۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۹,۹۴۶,۰۵۳,۷۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۰,۱۵۸ ۱۰,۱۴۷ ۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۹,۰۴۸,۰۶۷,۷۰۴
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۱۴۲ ۷ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۸,۱۴۶,۹۰۶,۳۷۷
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۳۰ ۱- ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۵,۵۶۲,۲۵۵,۳۲۷
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۲۵ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۴,۷۲۵,۶۶۶,۴۱۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۲۱ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۳,۸۹۱,۶۲۲,۰۸۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۱۷ ۲ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۲,۹۴۹,۱۶۰,۹۹۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۱۰۷ ۱- ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۰,۹۵۷,۶۷۴,۰۰۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۰۳ ۱- ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۰,۱۲۸,۵۶۳,۸۸۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۰۹۹ ۱- ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۹,۲۹۹,۳۴۱,۳۸۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۹۲ ۱- ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۷,۹۶۷,۵۳۳,۴۲۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۰ ۱۹ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۵,۵۹۶,۸۵۰,۰۲۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۰ ۲۲ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۵,۵۹۱,۱۴۵,۲۹۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۷۲ ۱۸ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۳,۹۳۳,۹۷۴,۳۳۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۶۲ ۱۵ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۱,۸۶۰,۶۳۰,۷۱۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۵۸ ۱۵ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۰,۹۳۹,۳۹۳,۶۹۳