اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 99,996,646
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,354
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,001,949,485,387
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,031
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,020
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,031
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محسن مطمئن ,پیمان تاتایی ,احسان عسکری فیروزجایی
مدیر ثبت : ندارد ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/11/30
نوع صندوق : درآمد ثابت - قابل معامله
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/04 10,031 10,020 11 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,001,949,485,387
  2 1398/01/03 10,026 10,015 10 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,001,444,319,285
  3 1398/01/02 10,021 10,010 10 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,000,939,678,980
  4 1398/01/01 10,016 10,005 11 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,000,440,193,205
  5 1397/12/29 10,195 10,184 11 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,018,335,499,605
  6 1397/12/29 10,011 10,000 11 0 99,996,646 0 0 99,996,646 999,936,116,741
  7 1397/12/28 10,190 10,179 11 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,017,832,080,505
  8 1397/12/27 10,185 10,173 6 73,520,000 99,996,646 0 0 99,996,646 1,017,301,277,611
  9 1397/12/26 10,202 10,159 16 0 26,476,646 0 0 26,476,646 268,989,037,358
  10 1397/12/25 10,183 10,141 9 0 26,476,646 0 0 26,476,646 268,496,083,294
  11 1397/12/24 10,154 10,150 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 268,738,580,598
  12 1397/12/23 10,149 10,145 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 268,595,808,324
  13 1397/12/22 10,142 10,138 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 268,424,472,094
  14 1397/12/21 10,128 10,124 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 268,049,545,984
  15 1397/12/20 10,104 10,104 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 267,511,392,024
  16 1397/12/19 10,098 10,098 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 267,367,248,788
  17 1397/12/18 10,093 10,093 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 267,224,300,660
  18 1397/12/17 10,087 10,087 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 267,081,473,372
  19 1397/12/16 10,082 10,082 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 266,938,741,694
  20 1397/12/15 10,077 10,077 0 0 26,476,646 0 0 26,476,646 266,796,108,898