صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۷,۰۷۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۳۲,۹۰۰,۸۹۶,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۲
تاریخ انتشار
1398/06/02
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت - قابل معامله
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۰,۰۳۰ ۱۰,۰۱۸ ۱۴ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۳۲,۹۰۰,۸۹۶,۳۲۹
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۰۳ ۱۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۲۹,۷۸۵,۰۵۶,۳۴۲
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۷۷ ۱۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۶۵,۲۰۷,۳۴۵,۴۰۱
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۲۹,۲۸۹,۳۲۹,۰۵۹
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۳ ۱۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۶۴,۲۹۰,۴۳۵,۶۰۱
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۵۶ ۱۵ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۶۰,۸۵۵,۸۴۳,۰۱۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۵۱ ۱۵ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۹,۹۴۱,۳۴۲,۳۹۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۳۹ ۱۳ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۷,۵۶۶,۳۵۶,۹۱۸
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۳۲ ۱۴ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۶,۰۵۴,۳۷۸,۸۹۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۲۵ ۱۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۴,۶۷۳,۱۸۲,۵۰۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۲۱ ۱۵ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۳,۷۶۹,۸۳۲,۸۷۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۱۱۶ ۱۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۲,۸۴۹,۸۱۱,۵۶۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۱۰۵ ۱۵ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۵۰,۶۱۱,۴۰۸,۷۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۹۵ ۱۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۸,۶۱۷,۴۵۴,۲۴۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۰۹۱ ۱۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۷,۶۶۷,۳۷۵,۹۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۷ ۱۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۶,۹۹۴,۵۰۲,۷۲۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۰۸۲ ۱۴ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۵,۸۲۴,۲۰۷,۰۷۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۷۷ ۱۴ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۴,۹۳۴,۸۲۸,۳۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۳ ۱۴ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۴,۰۳۸,۵۰۰,۸۵۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۶۷ ۱۷ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۲,۰۴۲,۹۱۲,۶۶۱,۳۶۵