اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 99,996,646
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,354
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 999,966,202,499
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,016
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,026
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محسن مطمئن ,پیمان تاتایی ,احسان عسکری فیروزجایی
مدیر ثبت : ندارد ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/11/30
نوع صندوق : درآمد ثابت - قابل معامله
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 10,220 10,204 26 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,020,365,518,283
  2 1398/02/31 10,016 10,000 26 0 99,996,646 0 0 99,996,646 999,966,202,499
  3 1398/02/30 10,208 10,192 24 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,019,204,031,127
  4 1398/02/29 10,204 10,188 27 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,018,789,219,741
  5 1398/02/28 10,196 10,181 25 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,018,051,123,891
  6 1398/02/27 10,187 10,172 19 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,017,150,098,115
  7 1398/02/26 10,183 10,167 20 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,016,688,087,841
  8 1398/02/25 10,178 10,162 20 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,016,192,333,018
  9 1398/02/24 10,174 10,159 13 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,015,828,345,144
  10 1398/02/23 10,167 10,151 8 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,015,085,514,770
  11 1398/02/22 10,155 10,140 6 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,013,961,732,150
  12 1398/02/21 10,152 10,136 5 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,013,592,052,540
  13 1398/02/20 10,149 10,134 13 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,013,334,642,480
  14 1398/02/19 10,144 10,129 13 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,012,838,332,569
  15 1398/02/18 10,139 10,124 13 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,012,342,190,198
  16 1398/02/17 10,126 10,111 9 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,011,041,597,829
  17 1398/02/16 10,132 10,116 12 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,011,563,005,107
  18 1398/02/15 10,140 10,125 18 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,012,463,420,925
  19 1398/02/14 10,137 10,121 21 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,012,110,592,687
  20 1398/02/13 10,128 10,113 18 0 99,996,646 0 0 99,996,646 1,011,218,096,714