صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۸,۲۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۱,۷۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۵۴۱,۲۹۲,۴۶۳,۶۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۱۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۱۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۱۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۵:۱۳:۴۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۱,۱۴۱ ۱۱,۱۲۱ ۲۵ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۵,۵۴۰,۰۰۰ ۵۸۸,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۵۴۱,۲۹۲,۴۶۳,۶۵۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۱,۱۳۳ ۱۱,۱۱۴ ۲۳ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۷۳۷,۲۶۱,۸۴۱,۲۱۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۱,۱۲۴ ۱۱,۱۰۴ ۲۳ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۷۳۱,۶۲۹,۷۱۲,۷۲۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۱,۱۱۳ ۱۱,۰۹۳ ۲۱ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۷۲۴,۸۹۳,۵۳۲,۲۵۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۱,۱۰۹ ۱۱,۰۹۰ ۱۹ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۷۲۲,۶۹۸,۰۹۲,۴۹۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۱,۱۰۴ ۱۱,۰۸۴ ۲۰ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۷۱۹,۱۸۹,۷۰۲,۶۱۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۱,۰۹۸ ۱۱,۰۷۸ ۲۰ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۷۱۵,۷۰۴,۶۳۳,۰۵۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۱,۰۸۰ ۱۱,۰۶۱ ۲۵ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۷۰۵,۲۳۱,۸۷۲,۵۲۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۱,۰۷۶ ۱۱,۰۵۷ ۲۴ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۷۰۲,۶۶۹,۴۹۶,۲۶۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۱,۰۶۱ ۱۱,۰۴۱ ۲۵ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۹۳,۵۴۰,۹۸۵,۳۳۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۱,۰۵۱ ۱۱,۰۳۲ ۲۵ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۸۷,۶۰۷,۰۴۷,۸۷۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۱,۰۴۸ ۱۱,۰۲۸ ۲۶ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۱,۰۴۲ ۱۱,۰۲۳ ۲۵ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۸۲,۰۶۵,۷۱۲,۵۹۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۱,۰۳۵ ۱۱,۰۱۶ ۲۶ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۷۷,۹۹۷,۰۵۳,۷۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۱,۰۲۴ ۱۱,۰۰۵ ۲۵ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۷۱,۲۴۶,۴۹۸,۴۵۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۱,۰۱۶ ۱۰,۹۹۶ ۲۶ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۶۶,۱۱۴,۰۰۱,۱۰۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۱,۰۱۲ ۱۰,۹۹۲ ۴۱ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۶۳,۵۳۷,۳۷۹,۰۲۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۱,۰۱۲ ۱۰,۹۹۲ ۲۲ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۶۳,۶۳۵,۷۹۰,۶۱۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۱,۰۰۴ ۱۰,۹۸۴ ۲۲ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۵۸,۹۰۳,۷۲۹,۹۵۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۰,۹۹۸ ۱۰,۹۷۹ ۲۲ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۶۷,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶ ۶,۶۵۵,۴۴۶,۱۵۸,۵۲۲