صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۰,۱۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۹,۸۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۳۰۰,۴۰۳,۳۳۹,۱۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵:۱۳:۴۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۰,۹۱۲ ۱۰,۸۹۴ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۰۳,۶۴۰,۰۰۰ ۶۷۰,۱۱۶,۶۴۶ ۷,۳۰۰,۴۰۳,۳۳۹,۱۹۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۰,۹۰۷ ۱۰,۸۸۹ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۰۳,۶۴۰,۰۰۰ ۶۷۰,۱۱۶,۶۴۶ ۷,۲۹۶,۸۷۹,۲۰۴,۳۵۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۰,۹۰۲ ۱۰,۸۸۴ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۰۳,۶۴۰,۰۰۰ ۶۷۰,۱۱۶,۶۴۶ ۷,۲۹۳,۵۱۱,۶۹۹,۳۱۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۰,۹۰۱ ۱۰,۸۸۳ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۰۳,۶۴۰,۰۰۰ ۶۷۰,۱۱۶,۶۴۶ ۷,۲۹۲,۸۶۹,۱۰۶,۶۰۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۰,۸۹۵ ۱۰,۸۷۸ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۰۳,۶۴۰,۰۰۰ ۶۷۰,۱۱۶,۶۴۶ ۷,۲۸۹,۲۵۳,۹۸۴,۴۷۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۰,۸۹۰ ۱۰,۸۷۲ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۳۰۳,۶۴۰,۰۰۰ ۶۷۰,۱۱۶,۶۴۶ ۷,۲۸۵,۶۰۱,۲۸۸,۵۹۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۰,۸۸۵ ۱۰,۸۶۷ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۳,۶۴۰,۰۰۰ ۶۷۰,۱۱۶,۶۴۶ ۷,۲۸۲,۳۵۷,۲۸۸,۱۰۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۰,۸۸۱ ۱۰,۸۶۳ ۴ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۸۵,۲۴۰,۰۰۰ ۶۸۸,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۴۷۹,۵۵۴,۱۸۹,۳۶۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۰,۸۸۰ ۱۰,۸۶۳ ۴ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۲۴۰,۰۰۰ ۶۸۸,۵۱۶,۶۴۶ ۷,۴۷۹,۱۵۲,۶۱۵,۳۰۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۰,۸۸۲ ۱۰,۸۶۴ ۲ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۸۰,۲۹۴,۹۱۲,۹۳۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۰,۸۷۷ ۱۰,۸۵۹ ۳ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۷۶,۸۳۵,۲۰۲,۷۶۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰,۸۷۲ ۱۰,۸۵۵ ۲ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۷۳,۳۷۵,۸۰۷,۱۶۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۰,۸۶۹ ۱۰,۸۵۲ ۲ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۷۱,۸۰۹,۳۱۳,۸۱۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۰,۸۶۵ ۱۰,۸۴۸ ۲ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۶۸,۷۹۳,۹۳۵,۶۰۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۰,۸۶۴ ۱۰,۸۴۷ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۶۷,۹۸۱,۶۲۹,۰۰۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۰,۸۵۶ ۱۰,۸۳۹ ۱۶- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۶۲,۴۵۸,۹۴۴,۸۵۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۰,۸۵۳ ۱۰,۸۳۶ ۱۶- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۶۰,۴۹۰,۵۷۹,۶۴۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۰,۸۴۱ ۱۰,۸۲۴ ۱۶- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۵۱,۹۴۶,۳۶۳,۸۴۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۰,۸۳۶ ۱۰,۸۱۸ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۴۸,۱۴۵,۹۸۸,۵۳۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۰,۸۳۰ ۱۰,۸۱۳ ۱۶- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷۶,۰۴۰,۰۰۰ ۶۹۷,۷۱۶,۶۴۶ ۷,۵۴۴,۳۴۸,۲۱۴,۲۶۸