صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۴,۵۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۴۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۲۶۸,۷۶۳,۸۸۵,۸۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳:۵۸:۳۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۰,۰۲۶ ۱۰,۰۲۶ ۱ ۰ ۹۴۴,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۵۱۶,۶۴۶ ۹,۲۶۸,۷۶۳,۸۸۵,۸۸۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۰,۰۲۲ ۱۰,۰۲۱ ۲ ۰ ۹۴۴,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۵۱۶,۶۴۶ ۹,۲۶۴,۹۳۶,۶۹۰,۹۲۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۰,۰۱۶ ۱۰,۰۱۵ ۲ ۰ ۹۴۴,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۵۱۶,۶۴۶ ۹,۲۵۹,۴۴۶,۵۶۶,۵۹۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۱۲ ۱ ۰ ۹۴۴,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۵۱۶,۶۴۶ ۹,۲۵۵,۹۱۴,۵۶۷,۵۶۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۰۸ ۲ ۳۰,۰۰۰ ۹۴۴,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۵۱۶,۶۴۶ ۹,۲۵۲,۳۸۶,۶۹۹,۹۴۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۱۲ ۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۴۴,۱۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۴۸۶,۶۴۶ ۹,۲۵۵,۷۳۹,۶۳۰,۴۵۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۱۲ ۲ ۰ ۹۴۴,۰۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۳۸۶,۶۴۶ ۹,۲۵۵,۰۵۰,۹۵۷,۶۴۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۹ ۲ ۰ ۹۴۴,۰۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۳۸۶,۶۴۶ ۹,۲۵۲,۴۱۰,۵۹۳,۱۷۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۶ ۳ ۰ ۹۴۴,۰۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۳۸۶,۶۴۶ ۹,۲۴۹,۶۹۵,۳۸۴,۳۰۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۶ ۲ ۰ ۹۴۴,۰۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۳۸۶,۶۴۶ ۹,۲۴۹,۲۶۴,۶۶۲,۵۴۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۰,۰۰۴ ۱۰,۰۰۳ ۲ ۰ ۹۴۴,۰۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۳۸۶,۶۴۶ ۹,۲۴۶,۵۵۷,۹۰۳,۹۴۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۰,۳۹۳ ۱۰,۳۹۲ ۲ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۹۴۴,۰۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۳۸۶,۶۴۶ ۹,۶۰۶,۰۲۴,۴۱۱,۸۵۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۰,۰۰۱ ۱۰,۰۰۰ ۲ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۹۴۴,۰۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۲۴,۳۸۶,۶۴۶ ۹,۲۴۳,۶۶۴,۸۴۶,۶۲۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۰,۳۹۲ ۱۰,۳۹۱ ۲ ۹۱,۴۰۰,۰۰۰ ۹۱۵,۲۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۸۹۵,۵۸۶,۶۴۶ ۹,۳۰۵,۷۲۰,۰۱۲,۴۷۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۰,۳۹۲ ۱۰,۳۹۱ ۶ ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ ۸۲۳,۸۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۸۰۴,۱۸۶,۶۴۶ ۸,۳۵۶,۴۴۵,۷۲۲,۷۷۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۰,۳۸۴ ۱۰,۳۸۳ ۷ ۸۶,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۶,۴۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۷۳۶,۷۸۶,۶۴۶ ۷,۶۵۰,۰۵۷,۳۸۳,۱۴۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۰,۳۸۳ ۱۰,۳۸۲ ۷ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۹,۸۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۶۵۰,۱۸۶,۶۴۶ ۶,۷۵۰,۱۴۷,۴۷۳,۷۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۰,۳۸۷ ۱۰,۳۸۵ ۹ ۰ ۵۹۲,۸۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۵۷۳,۱۸۶,۶۴۶ ۵,۹۵۲,۶۵۰,۶۹۷,۹۱۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۰,۳۸۳ ۱۰,۳۸۲ ۹ ۰ ۵۹۲,۸۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۵۷۳,۱۸۶,۶۴۶ ۵,۹۵۰,۶۷۰,۵۲۶,۴۹۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۰,۳۸۰ ۱۰,۳۷۸ ۹ ۰ ۵۹۲,۸۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۵۷۳,۱۸۶,۶۴۶ ۵,۹۴۸,۶۸۶,۳۹۰,۶۵۸