صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۶,۸۸۸ ۵.۳۹ ۱۵۹,۱۲۶ ۵.۶۲ ۱۷۵,۵۵۰ ۵.۷۸ ۲۵۰,۰۸۰ ۷.۹۱
اوراق ۹۱۷,۵۶۶ ۵۱.۰۷ ۱,۲۸۳,۲۰۸ ۴۵.۳۶ ۱,۳۳۳,۷۵۹ ۴۳.۹۳ ۱,۳۳۰,۷۲۲ ۴۲.۰۷
وجه نقد ۷۷۰,۵۴۴ ۴۲.۸۹ ۱,۳۷۲,۰۳۱ ۴۸.۵ ۱,۵۰۸,۲۵۰ ۴۹.۶۸ ۱,۵۷۰,۵۲۵ ۴۹.۶۵
سایر دارایی ها ۱۱,۵۶۹ ۰.۶۴ ۱۴,۵۹۶ ۰.۵۲ ۱۸,۳۰۵ ۰.۶ ۱۱,۵۴۹ ۰.۳۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۴,۳۰۸ ۴.۱۴ ۱۱۰,۹۲۸ ۳.۹۲ ۱۲۷,۳۲۸ ۴.۱۹ ۱۹۷,۲۵۹ ۶.۲۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد