صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳۹,۹۴۲ ۵.۶۸ ۱۲۶,۶۰۷ ۱.۶۸ ۱۱۸,۴۸۷ ۱.۷۲ ۱۲۲,۸۰۰ ۱.۸۱
اوراق ۱,۷۲۷,۳۱۱ ۴۰.۹۲ ۳,۹۸۴,۷۵۹ ۵۳ ۳,۵۸۳,۴۷۸ ۵۲.۱۱ ۳,۳۷۴,۴۱۱ ۴۹.۷۶
وجه نقد ۲,۲۲۰,۸۶۵ ۵۲.۶۲ ۳,۳۷۹,۶۸۲ ۴۴.۹۵ ۳,۱۴۶,۲۹۱ ۴۵.۷۵ ۳,۲۵۶,۰۹۱ ۴۸.۰۱
سایر دارایی ها ۳۲,۴۰۴ ۰.۷۷ ۲۶,۲۲۱ ۰.۳۵ ۲۵,۳۳۳ ۰.۳۷ ۲۸,۰۶۴ ۰.۴۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰۹,۰۶۶ ۴.۹۵ ۹۳,۹۸۴ ۱.۲۵ ۸۸,۶۰۴ ۱.۲۹ ۸۸,۷۹۱ ۱.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد