صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۶,۴۸۴ ۵.۰۹ ۱۰۸,۹۱۳ ۵.۸۸ ۱۲۳,۴۳۰ ۵.۹۹ ۱۲۳,۷۶۰ ۵.۹۷
اوراق ۷۷۷,۱۲۸ ۵۹.۵ ۹۹۶,۵۸۵ ۵۳.۸۳ ۱,۰۰۳,۲۶۲ ۴۸.۷۲ ۱,۰۱۱,۴۶۰ ۴۸.۸۳
وجه نقد ۴۵۶,۱۷۷ ۳۴.۹۳ ۷۳۷,۱۲۷ ۳۹.۸۱ ۹۲۰,۱۱۵ ۴۴.۶۹ ۹۲۶,۳۲۰ ۴۴.۷۲
سایر دارایی ها ۶,۴۶۲ ۰.۴۹ ۹,۱۴۴ ۰.۴۹ ۱۲,۲۶۵ ۰.۵۹ ۹,۹۲۵ ۰.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۴,۲۶۶ ۴.۱۵ ۸۳,۸۵۵ ۴.۵۲ ۹۸,۲۸۶ ۴.۷۷ ۱۰۰,۹۸۳ ۴.۸۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد