صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱۲,۱۲۵ ۵.۷۵ ۱۹۹,۴۹۳ ۶.۵۱ ۲۴۳,۹۱۰ ۷.۴۲ ۲۶۵,۲۵۶ ۷.۹۴
اوراق ۹۶۶,۹۷۲ ۴۹.۶ ۱,۳۶۳,۳۹۰ ۴۴.۴۸ ۱,۴۰۳,۰۲۰ ۴۲.۶۶ ۱,۴۵۰,۴۵۳ ۴۳.۴۱
وجه نقد ۸۵۸,۶۷۵ ۴۴.۰۴ ۱,۴۸۶,۲۵۵ ۴۸.۴۹ ۱,۶۲۸,۵۳۱ ۴۹.۵۲ ۱,۶۱۴,۶۵۰ ۴۸.۳۳
سایر دارایی ها ۱۱,۹۴۶ ۰.۶۱ ۱۶,۰۹۱ ۰.۵۲ ۱۳,۴۳۶ ۰.۴۱ ۱۰,۷۳۴ ۰.۳۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۸,۵۸۴ ۴.۵۴ ۱۵۸,۵۹۱ ۵.۱۷ ۲۱۳,۱۶۱ ۶.۴۸ ۲۳۰,۴۳۹ ۶.۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد