صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۸,۵۷۴ ۵.۴۱ ۲۳۹,۷۲۰ ۴.۷۹ ۲۱۳,۱۹۱ ۲.۹۷ ۱۱۴,۵۳۵ ۱.۲۳
اوراق ۱,۱۰۶,۰۲۰ ۴۳.۲۱ ۱,۶۵۵,۳۸۸ ۳۳.۰۵ ۱,۶۷۴,۸۹۰ ۲۳.۳۳ ۱,۶۷۴,۵۲۱ ۱۷.۹۴
وجه نقد ۱,۲۹۴,۶۴۱ ۵۰.۵۸ ۳,۰۵۹,۲۴۹ ۶۱.۰۷ ۵,۱۵۸,۸۷۷ ۷۱.۸۷ ۷,۵۰۱,۲۰۸ ۸۰.۳۹
سایر دارایی ها ۲۰,۳۱۲ ۰.۷۹ ۵۴,۸۷۵ ۱.۱ ۱۳۰,۷۹۱ ۱.۸۲ ۴۱,۲۷۱ ۰.۴۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۶,۶۹۱ ۴.۵۶ ۲۲۵,۲۵۵ ۴.۵ ۲۰۸,۰۵۵ ۲.۹ ۱۱۳,۶۵۴ ۱.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد