ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 24,174 2.96 24,688 2.97 55,394 5.42 60,872 5.94
اوراق 540,706 66.25 552,211 66.63 767,975 75.17 782,658 76.38
وجه نقد 246,998 30.26 247,628 29.87 191,103 18.7 176,584 17.23
سایر دارایی ها 4,258 0.52 4,296 0.51 7,266 0.71 5,101 0.49
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 23,438 2.87 23,936 2.88 53,186 5.2 57,974 5.65
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد