صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۰,۳۸۷ ۵.۲۶ ۱۲۹,۰۴۱ ۵.۷۶ ۱۴۵,۹۹۸ ۵.۵۶ ۱۴۷,۴۳۰ ۵.۴۱
اوراق ۸۱۰,۹۵۶ ۵۳.۰۷ ۹۶۰,۳۷۹ ۴۲.۸۷ ۱,۰۹۸,۹۱۶ ۴۱.۸۲ ۱,۳۶۴,۲۶۵ ۵۰.۰۳
وجه نقد ۶۲۶,۱۲۹ ۴۰.۹۸ ۱,۱۲۹,۷۸۲ ۵۰.۴۳ ۱,۳۷۱,۸۷۵ ۵۲.۲۱ ۱,۱۹۶,۴۰۱ ۴۳.۸۷
سایر دارایی ها ۱۰,۸۴۸ ۰.۷۱ ۲۱,۳۷۰ ۰.۹۵ ۱۱,۰۹۲ ۰.۴۲ ۱۸,۸۰۳ ۰.۶۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۴,۱۰۸ ۴.۲ ۹۹,۵۶۷ ۴.۴۴ ۹۸,۷۷۵ ۳.۷۶ ۹۸,۴۳۷ ۳.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد