صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۴,۳۲۶ ۴.۳۸ ۶۷,۵۸۰ ۵.۵۷ ۸۷,۹۴۴ ۵.۷۹ ۱۰۰,۸۵۴ ۵.۸۳
اوراق ۶۸۱,۹۳۲ ۶۷.۵۳ ۸۵۷,۹۷۲ ۷۰.۷۲ ۹۹۶,۵۶۴ ۶۵.۶۹ ۹۹۶,۷۸۲ ۵۷.۶۲
وجه نقد ۲۷۹,۲۱۳ ۲۷.۶۵ ۲۸۲,۲۲۵ ۲۳.۲۶ ۴۲۷,۸۴۹ ۲۸.۲ ۶۲۶,۲۷۲ ۳۶.۲
سایر دارایی ها ۴,۶۴۳ ۰.۴۵ ۵,۹۷۰ ۰.۴۹ ۵,۵۳۹ ۰.۳۶ ۶,۷۰۲ ۰.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۹,۱۴۴ ۳.۸۷ ۵۹,۲۰۰ ۴.۸۷ ۷۱,۲۳۲ ۴.۶۹ ۷۳,۲۸۵ ۴.۲۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد