صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۴۵,۳۷۹ ۸.۸۷ ۱,۴۴۷,۸۰۳ ۱۶.۲۴ ۱,۵۷۲,۲۶۸ ۱۹.۰۳ ۱,۵۷۹,۵۲۵ ۲۰.۳۹
اوراق ۱,۴۰۶,۲۷۱ ۳۶.۱۳ ۲,۸۱۰,۷۱۴ ۳۱.۵۲ ۲,۹۲۸,۱۲۴ ۳۵.۴۴ ۲,۹۰۷,۰۱۶ ۳۷.۵۲
وجه نقد ۲,۱۰۷,۷۶۳ ۵۴.۱۵ ۴,۵۷۳,۳۶۱ ۵۱.۲۹ ۳,۷۲۸,۸۵۴ ۴۵.۱۳ ۳,۲۴۲,۸۱۴ ۴۱.۸۵
سایر دارایی ها ۳۳,۳۰۶ ۰.۸۶ ۸۵,۱۰۱ ۰.۹۵ ۳۳,۵۲۳ ۰.۴۱ ۱۸,۹۹۹ ۰.۲۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۱۴,۶۴۴ ۸.۰۸ ۱,۳۷۱,۴۹۰ ۱۵.۳۸ ۱,۵۳۷,۹۹۲ ۱۸.۶۱ ۱,۵۴۹,۴۵۹ ۲۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد