صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۲,۸۷۲ ۵.۸۷ ۲۳۰,۸۳۹ ۶.۸ ۲۴۲,۴۵۶ ۶.۵ ۲۳۱,۲۳۰ ۶.۱۸
اوراق ۱,۰۱۷,۵۹۵ ۴۸.۶۲ ۱,۴۴۸,۴۹۳ ۴۲.۶۷ ۱,۵۹۷,۰۷۰ ۴۲.۸۳ ۱,۶۶۴,۰۰۹ ۴۴.۴۶
وجه نقد ۹۳۹,۹۴۵ ۴۴.۹۱ ۱,۶۹۸,۹۸۳ ۵۰.۰۴ ۱,۸۷۱,۶۵۴ ۵۰.۱۹ ۱,۸۳۳,۱۳۴ ۴۸.۹۸
سایر دارایی ها ۱۲,۴۱۲ ۰.۵۹ ۱۶,۷۰۱ ۰.۴۹ ۱۸,۰۳۲ ۰.۴۸ ۱۴,۲۰۶ ۰.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۹,۴۵۸ ۴.۷۵ ۱۹۸,۹۵۶ ۵.۸۶ ۲۲۱,۲۸۵ ۵.۹۳ ۲۱۷,۲۶۰ ۵.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد