صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲۶۵,۲۵۶ ۷.۹۴ % ۱,۴۵۰,۴۵۳ ۴۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۴,۶۵۰ ۴۸.۳۳ % ۱۰,۷۳۴ ۰.۳۲ % ۲۳۰,۴۳۹ ۶.۹ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۲۵۹,۸۲۹ ۷.۷۹ % ۱,۴۴۹,۷۲۴ ۴۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۴,۶۵۰ ۴۸.۴۳ % ۹,۹۷۱ ۰.۳ % ۲۲۶,۰۸۴ ۶.۷۸ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲۵۹,۹۷۵ ۷.۸ % ۱,۴۴۸,۹۹۴ ۴۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۴,۶۵۰ ۴۸.۴۵ % ۹,۲۰۹ ۰.۲۸ % ۲۲۶,۶۳۳ ۶.۸ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲۵۳,۶۳۷ ۷.۶۳ % ۱,۴۴۸,۲۶۶ ۴۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۴,۶۵۰ ۴۸.۵۶ % ۸,۴۴۸ ۰.۲۵ % ۲۲۱,۳۵۲ ۶.۶۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲۵۱,۷۱۲ ۷.۴۳ % ۱,۴۴۷,۵۳۸ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۹,۶۸۰ ۴۹.۶ % ۷,۶۸۹ ۰.۲۳ % ۲۲۰,۱۲۳ ۶.۵ %
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲۵۱,۷۱۱ ۷.۴۴ % ۱,۴۴۶,۸۱۰ ۴۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۶,۲۲۸ ۴۹.۵۳ % ۹,۳۹۶ ۰.۲۸ % ۲۲۰,۱۲۲ ۶.۵ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲۵۰,۲۰۱ ۷.۴ % ۱,۴۴۵,۸۷۴ ۴۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۲,۹۴۰ ۴۹.۴۸ % ۱۱,۹۲۰ ۰.۳۵ % ۲۱۸,۶۱۱ ۶.۴۷ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲۴۹,۴۲۰ ۷.۳۸ % ۱,۴۴۵,۳۵۷ ۴۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۲,۹۴۰ ۴۹.۵۲ % ۱۰,۷۷۷ ۰.۳۲ % ۲۱۸,۷۳۷ ۶.۴۷ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲۴۶,۲۴۳ ۷.۳ % ۱,۴۴۴,۶۳۱ ۴۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۲,۹۴۰ ۴۹.۵۹ % ۱۰,۰۲۵ ۰.۳ % ۲۱۵,۵۹۷ ۶.۳۹ %