صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۲۲,۸۰۰ ۱.۸۱ % ۳,۳۷۴,۴۱۱ ۴۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۶,۰۹۱ ۴۸.۰۱ % ۲۸,۶۱۱ ۰.۴۱ % ۸۸,۷۹۱ ۱.۳۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۲۱,۵۹۶ ۱.۷۹ % ۳,۳۷۳,۲۵۱ ۴۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۶,۰۹۱ ۴۸.۰۴ % ۲۶,۹۰۵ ۰.۳۹ % ۸۷,۸۶۵ ۱.۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲۷,۹۸۶ ۱.۸۹ % ۳,۳۷۲,۲۹۲ ۴۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۵,۹۹۰ ۴۸.۰۵ % ۲۰,۰۲۰ ۰.۲۸ % ۹۴,۸۷۱ ۱.۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۲۶,۵۸۶ ۱.۸۷ % ۳,۳۷۱,۳۳۵ ۴۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۵,۲۵۰ ۴۸.۰۷ % ۱۹,۳۸۲ ۰.۲۶ % ۹۴,۰۷۸ ۱.۳۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۲۷,۰۶۴ ۱.۸۸ % ۳,۳۷۰,۳۷۷ ۴۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۹,۸۹۱ ۴۸.۱۱ % ۱۸,۱۷۵ ۰.۲۴ % ۹۴,۸۳۶ ۱.۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲۷,۰۶۴ ۱.۸۸ % ۳,۳۶۸,۵۹۱ ۴۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۹,۸۹۱ ۴۸.۱۴ % ۱۶,۴۶۷ ۰.۲۱ % ۹۴,۸۳۶ ۱.۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۲۷,۰۶۴ ۱.۸۸ % ۳,۳۶۶,۸۱۲ ۴۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۹,۸۹۱ ۴۸.۱۶ % ۱۴,۸۲۹ ۰.۱۹ % ۹۴,۸۳۶ ۱.۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۱۱,۰۰۵ ۱.۶۵ % ۳,۳۶۱,۹۳۵ ۴۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۶,۴۱۶ ۴۸.۲۷ % ۱۶,۴۱۰ ۰.۲ % ۸۶,۱۸۲ ۱.۲۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۱۱,۳۴۲ ۱.۶۵ % ۳,۳۶۰,۱۵۰ ۴۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۱,۷۱۵ ۴۸.۲۲ % ۲۰,۰۱۰ ۰.۲۶ % ۸۷,۱۱۶ ۱.۲۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۰۹,۹۴۳ ۱.۶۳ % ۳,۳۵۸,۳۷۲ ۴۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۱,۷۱۵ ۴۸.۲۷ % ۱۶,۶۸۶ ۰.۲۱ % ۸۴,۱۴۷ ۱.۲۵ %