صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۲۳,۷۶۰ ۵.۹۸ % ۱,۰۱۱,۴۶۰ ۴۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۹۲۶,۳۲۰ ۴۴.۷۲ % ۹,۷۰۰ ۰.۴۸ % ۱۰۰,۹۸۳ ۴.۸۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۲۴,۰۷۱ ۵.۹۹ % ۱,۰۱۰,۴۸۴ ۴۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۲۶,۳۲۰ ۴۴.۷۵ % ۹,۲۷۷ ۰.۴۶ % ۱۰۱,۱۴۹ ۴.۸۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۲۳,۶۸۲ ۵.۹۸ % ۱,۰۰۹,۹۰۳ ۴۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۹۲۳,۸۴۸ ۴۴.۶۶ % ۱۰,۹۷۹ ۰.۵۴ % ۱۰۰,۸۹۷ ۴.۸۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۲۳,۵۶۹ ۵.۹۸ % ۱,۰۰۹,۲۵۸ ۴۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۹۲۳,۶۵۶ ۴۴.۶۸ % ۱۰,۷۵۲ ۰.۵۳ % ۱۰۰,۸۰۵ ۴.۸۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۲۴,۳۶۹ ۶.۰۲ % ۱,۰۰۸,۶۱۵ ۴۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۹۲۵,۱۳۲ ۴۴.۷۹ % ۷,۴۱۷ ۰.۳۷ % ۱۰۱,۷۳۵ ۴.۹۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۲۴,۳۶۹ ۶.۰۲ % ۱,۰۰۸,۱۱۲ ۴۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۹۲۵,۱۳۲ ۴۴.۸۱ % ۶,۹۹۶ ۰.۳۵ % ۱۰۱,۷۳۵ ۴.۹۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲۴,۳۶۵ ۶.۰۳ % ۱,۰۰۷,۶۱۰ ۴۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۹۲۵,۱۳۲ ۴۴.۸۳ % ۶,۵۷۴ ۰.۳۳ % ۱۰۱,۷۳۱ ۴.۹۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۲۲,۵۸۷ ۵.۹۵ % ۱,۰۰۷,۸۶۳ ۴۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۲۵,۱۳۲ ۴۴.۸۷ % ۶,۱۵۳ ۰.۳۱ % ۱۰۰,۲۰۹ ۴.۸۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۲۲,۵۸۵ ۵.۹۵ % ۱,۰۰۷,۴۲۳ ۴۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۲۵,۱۳۲ ۴۴.۸۹ % ۵,۷۳۳ ۰.۲۹ % ۱۰۰,۲۰۷ ۴.۸۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۲۲,۵۸۳ ۵.۹۵ % ۱,۰۰۶,۹۸۳ ۴۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۲۵,۱۳۲ ۴۴.۹۱ % ۵,۳۱۵ ۰.۲۷ % ۱۰۰,۲۰۵ ۴.۸۶ %