ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 60,872 5.94 % 782,658 76.39 % 0 0 % 176,584 17.23 % 4,501 0.5 % 57,974 5.66 %
2 1398/02/30 60,367 5.91 % 782,250 76.59 % 0 0 % 173,542 16.99 % 5,253 0.57 % 57,501 5.63 %
3 1398/02/29 60,477 5.92 % 782,819 76.67 % 0 0 % 173,369 16.98 % 4,322 0.48 % 57,751 5.66 %
4 1398/02/28 60,321 5.91 % 782,322 76.68 % 0 0 % 173,369 16.99 % 4,228 0.47 % 57,662 5.65 %
5 1398/02/27 59,842 5.87 % 795,491 78.04 % 0 0 % 159,854 15.68 % 4,141 0.47 % 57,175 5.61 %
6 1398/02/26 59,840 5.87 % 795,085 78.04 % 0 0 % 159,854 15.69 % 4,078 0.46 % 57,173 5.61 %
7 1398/02/25 59,842 5.88 % 794,665 78.03 % 0 0 % 159,854 15.7 % 3,990 0.45 % 57,176 5.61 %
8 1398/02/24 59,857 5.88 % 794,200 78.02 % 0 0 % 160,018 15.72 % 3,903 0.44 % 57,209 5.62 %
9 1398/02/23 60,106 5.91 % 793,799 78.04 % 0 0 % 159,965 15.73 % 3,355 0.33 % 57,452 5.65 %