صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲۳۱,۲۳۰ ۶.۱۸ % ۱,۶۶۴,۰۰۹ ۴۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۳,۱۳۴ ۴۸.۹۸ % ۱۴,۲۰۶ ۰.۳۸ % ۲۱۷,۲۶۰ ۵.۸۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲۲۷,۸۳۹ ۶.۱ % ۱,۶۶۳,۱۰۷ ۴۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۳,۱۳۴ ۴۹.۰۵ % ۱۳,۳۸۸ ۰.۳۶ % ۲۱۴,۱۶۳ ۵.۷۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲۲۳,۲۹۲ ۵.۹۸ % ۱,۶۶۲,۲۰۷ ۴۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۳,۱۳۴ ۴۹.۱۳ % ۱۲,۵۷۰ ۰.۳۴ % ۲۱۰,۱۸۱ ۵.۶۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۲۳,۲۹۲ ۵.۹۹ % ۱,۶۶۱,۳۰۷ ۴۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۳,۱۳۴ ۴۹.۱۵ % ۱۱,۷۵۲ ۰.۳۲ % ۲۱۰,۱۸۱ ۵.۶۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۲۳,۲۹۲ ۵.۹۹ % ۱,۶۶۰,۴۰۸ ۴۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۳,۱۳۴ ۴۹.۱۸ % ۱۰,۹۳۶ ۰.۲۹ % ۲۱۰,۱۸۱ ۵.۶۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲۲۱,۳۴۶ ۵.۹۵ % ۱,۶۵۶,۱۵۱ ۴۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۳,۱۳۴ ۴۹.۲۷ % ۱۰,۱۲۰ ۰.۲۷ % ۲۰۸,۵۵۲ ۵.۶۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲۲۲,۱۵۸ ۵.۸۶ % ۱,۶۶۰,۹۲۸ ۴۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۴,۹۵۳ ۴۹.۷۴ % ۲۱,۳۱۶ ۰.۵۶ % ۲۰۹,۳۷۴ ۵.۵۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۲۲,۱۵۸ ۵.۸۷ % ۱,۶۶۰,۰۳۲ ۴۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۴,۹۵۳ ۴۹.۷۷ % ۲۰,۵۰۰ ۰.۵۴ % ۲۰۹,۳۷۴ ۵.۵۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲۲۰,۲۴۳ ۵.۸۲ % ۱,۶۵۹,۱۳۶ ۴۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۴,۹۵۳ ۴۹.۸۱ % ۱۹,۶۸۶ ۰.۵۲ % ۲۰۷,۴۵۹ ۵.۴۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۲۰,۲۴۳ ۵.۸۲ % ۱,۶۵۸,۲۴۱ ۴۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۱,۶۱۶ ۴۹.۷۶ % ۲۱,۲۵۶ ۰.۵۶ % ۲۰۷,۴۵۹ ۵.۴۹ %