صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۴۷,۴۳۰ ۵.۴۱ % ۱,۳۶۴,۲۶۵ ۵۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۶,۴۰۱ ۴۳.۸۷ % ۱۸,۷۶۳ ۰.۶۹ % ۹۸,۴۳۷ ۳.۶۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۴۶,۵۸۸ ۵.۳۸ % ۱,۳۶۸,۵۶۷ ۵۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۴,۱۸۲ ۴۳.۸۷ % ۱۲,۹۳۵ ۰.۴۸ % ۹۷,۹۶۸ ۳.۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۴۸,۸۲۵ ۵.۴۷ % ۱,۳۶۷,۸۳۷ ۵۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۹,۲۵۱ ۴۳.۷۲ % ۱۴,۰۵۴ ۰.۵۲ % ۹۷,۵۵۴ ۳.۵۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۴۹,۶۳۱ ۴.۹۶ % ۱,۳۶۷,۱۱۹ ۴۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹,۱۸۶ ۴۹.۳۲ % ۱۳,۶۱۷ ۰.۴۵ % ۹۸,۱۲۹ ۳.۲۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۴۹,۷۳۰ ۵.۵ % ۱,۰۶۶,۷۶۳ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۲,۶۰۹ ۵۴.۸۳ % ۱۲,۹۳۶ ۰.۴۸ % ۹۷,۹۱۶ ۳.۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۴۹,۷۲۶ ۵.۵ % ۱,۰۶۶,۲۰۶ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۲,۶۰۹ ۵۴.۸۶ % ۱۲,۲۰۳ ۰.۴۵ % ۹۷,۹۱۱ ۳.۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۴۹,۷۲۱ ۵.۵۱ % ۱,۰۶۵,۶۴۹ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۷,۱۸۴ ۵۴.۷ % ۱۶,۴۰۰ ۰.۶ % ۹۷,۹۰۷ ۳.۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۴۹,۷۱۶ ۵.۵۱ % ۱,۰۶۵,۰۹۲ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۷,۱۸۴ ۵۴.۷۲ % ۱۵,۶۶۸ ۰.۵۸ % ۹۷,۹۰۱ ۳.۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۴۸,۹۹۷ ۵.۴۸ % ۱,۰۶۴,۴۱۷ ۳۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۱,۱۷۴ ۵۴.۸۳ % ۱۴,۹۳۶ ۰.۵۵ % ۹۷,۵۰۷ ۳.۵۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۴۷,۶۰۴ ۵.۴۳ % ۱,۰۶۳,۹۵۰ ۳۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۱,۱۷۴ ۵۴.۸۸ % ۱۴,۲۰۳ ۰.۵۲ % ۹۸,۴۹۳ ۳.۶۳ %