صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱,۵۷۹,۵۲۵ ۲۰.۳۹ % ۲,۹۰۷,۰۱۶ ۳۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۲,۸۱۴ ۴۱.۸۵ % ۱۸,۹۹۹ ۰.۲۵ % ۱,۵۴۹,۴۵۹ ۲۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱,۵۸۲,۲۰۴ ۲۰.۴۲ % ۲,۹۰۵,۶۰۰ ۳۷.۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۲,۶۹۵ ۴۱.۸۵ % ۱۷,۵۰۴ ۰.۲۳ % ۱,۵۵۱,۳۱۳ ۲۰.۰۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱,۵۸۷,۶۸۵ ۲۰.۴۸ % ۲,۹۰۴,۱۸۴ ۳۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۲,۶۹۵ ۴۱.۸۴ % ۱۶,۳۶۲ ۰.۲۱ % ۱,۵۵۶,۱۰۷ ۲۰.۰۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱,۵۸۲,۶۱۵ ۲۰.۴۴ % ۲,۹۰۲,۷۶۸ ۳۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۲,۶۹۵ ۴۱.۸۸ % ۱۵,۰۵۵ ۰.۱۹ % ۱,۵۵۱,۲۲۷ ۲۰.۰۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱,۵۸۱,۸۱۸ ۲۰.۴۴ % ۲,۹۰۱,۳۵۳ ۳۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۷,۶۱۳ ۴۱.۸۳ % ۱۸,۹۴۷ ۰.۲۴ % ۱,۵۵۰,۴۳۰ ۲۰.۰۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱,۵۸۱,۰۲۰ ۲۰.۴۴ % ۲,۸۹۹,۹۴۰ ۳۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۷,۶۱۳ ۴۱.۸۵ % ۱۷,۷۴۹ ۰.۲۳ % ۱,۵۴۹,۶۳۲ ۲۰.۰۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۵۷۷,۷۹۷ ۲۰.۳۹ % ۲,۸۹۶,۲۰۹ ۳۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۶,۶۶۲ ۴۱.۹۶ % ۱۶,۵۵۲ ۰.۲۱ % ۱,۵۴۶,۶۶۷ ۱۹.۹۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۵۷۳,۳۰۷ ۲۰.۳۵ % ۲,۸۹۴,۷۹۷ ۳۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۶,۳۱۳ ۴۱.۸۵ % ۲۷,۸۸۰ ۰.۳۶ % ۱,۵۴۲,۴۰۰ ۱۹.۹۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۵۷۴,۶۹۴ ۲۰.۳۷ % ۲,۸۹۳,۳۸۵ ۳۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۲,۶۳۹ ۴۱.۸۲ % ۳۰,۰۵۶ ۰.۳۹ % ۱,۵۴۳,۲۵۴ ۱۹.۹۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۵۷۹,۴۲۱ ۱۹.۱۸ % ۲,۸۹۱,۹۷۵ ۳۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۹,۷۵۱ ۴۵.۳ % ۳۱,۵۲۱ ۰.۳۸ % ۱,۵۴۷,۳۷۵ ۱۸.۸ %