صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲۵۰,۰۸۰ ۷.۹۱ % ۱,۳۳۰,۷۲۲ ۴۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۰,۵۲۵ ۴۹.۶۵ % ۱۱,۵۴۹ ۰.۳۷ % ۱۹۷,۲۵۹ ۶.۲۴ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۵۰,۰۷۷ ۷.۹۱ % ۱,۳۳۰,۰۳۱ ۴۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۰,۵۲۵ ۴۹.۶۸ % ۱۰,۸۳۷ ۰.۳۴ % ۱۹۷,۲۵۶ ۶.۲۴ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲۵۰,۰۷۲ ۷.۹۱ % ۱,۳۲۹,۳۴۱ ۴۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۰,۵۲۵ ۴۹.۷ % ۱۰,۱۲۶ ۰.۳۲ % ۱۹۷,۲۵۱ ۶.۲۴ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲۴۶,۹۸۶ ۷.۸۳ % ۱,۳۲۸,۶۵۲ ۴۲.۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۰,۵۲۵ ۴۹.۷۷ % ۹,۴۱۶ ۰.۳ % ۱۹۵,۰۲۲ ۶.۱۸ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۷۵,۱۶۹ ۵.۵۶ % ۱,۳۲۷,۹۶۲ ۴۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۳۰ ۴۹.۷۶ % ۷۸,۷۰۷ ۲.۵ % ۱۲۳,۷۱۸ ۳.۹۳ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۶۹,۲۵۸ ۵.۳۹ % ۱,۳۲۷,۲۷۴ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۳۰ ۴۹.۸۸ % ۷۷,۹۹۸ ۲.۴۸ % ۱۲۰,۲۰۷ ۳.۸۳ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۶۳,۹۲۹ ۵.۲۳ % ۱,۳۲۶,۵۸۵ ۴۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۶,۹۳۰ ۵۲.۲۲ % ۷,۲۹۰ ۰.۲۳ % ۱۱۶,۹۴۷ ۳.۷۳ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۶۳,۶۱۹ ۵.۲۲ % ۱,۳۲۵,۸۹۸ ۴۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۶,۹۳۰ ۵۲.۲۵ % ۶,۵۸۲ ۰.۲۱ % ۱۱۷,۵۲۰ ۳.۷۵ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۶۳,۶۱۹ ۵.۲۲ % ۱,۳۲۵,۲۱۱ ۴۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۶,۹۳۰ ۵۲.۲۷ % ۵,۸۷۶ ۰.۱۹ % ۱۱۷,۵۲۰ ۳.۷۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۶۳,۶۱۹ ۵.۲۳ % ۱,۳۲۴,۵۲۴ ۴۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۶,۹۳۰ ۵۲.۲۹ % ۵,۱۷۲ ۰.۱۷ % ۱۱۷,۵۲۰ ۳.۷۵ %