صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۹۹,۷۸۷ ۵.۷۶ % ۹۹۵,۸۴۰ ۵۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۵۵۸ ۳۶.۳۵ % ۶,۸۶۶ ۰.۴۴ % ۷۳,۵۴۱ ۴.۲۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۹۷,۳۹۷ ۵.۶۳ % ۹۹۵,۲۶۵ ۵۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۵۵۸ ۳۶.۴۲ % ۶,۵۲۳ ۰.۴۲ % ۷۳,۰۱۲ ۴.۲۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۹۸,۳۹۸ ۵.۶۹ % ۹۹۴,۸۴۱ ۵۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۵۵۸ ۳۶.۴۱ % ۶,۱۸۰ ۰.۴ % ۷۳,۹۲۰ ۴.۲۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۹۸,۳۹۷ ۵.۶۹ % ۹۹۴,۲۹۶ ۵۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۵۵۸ ۳۶.۴۳ % ۵,۸۳۸ ۰.۳۸ % ۷۳,۹۲۰ ۴.۲۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۹۸,۳۹۶ ۵.۷ % ۹۹۳,۷۵۳ ۵۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۵۵۸ ۳۶.۴۵ % ۵,۴۹۶ ۰.۳۶ % ۷۳,۹۱۸ ۴.۲۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۹۷,۷۸۴ ۵.۶۶ % ۹۹۵,۶۴۴ ۵۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۵۵۸ ۳۶.۴۳ % ۵,۱۵۵ ۰.۳۴ % ۷۳,۴۴۲ ۴.۲۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۹۷,۳۳۱ ۵.۶۳ % ۹۹۵,۰۶۲ ۵۷.۶ % ۰ ۰ % ۶۳۰,۱۲۰ ۳۶.۴۷ % ۵,۰۳۰ ۰.۳۳ % ۷۲,۸۳۹ ۴.۲۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۹۲,۶۳۸ ۵.۳۵ % ۱,۰۰۲,۸۹۶ ۵۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۳۰,۱۲۰ ۳۶.۴۱ % ۴,۹۰۵ ۰.۳۳ % ۷۲,۲۲۸ ۴.۱۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۸۴,۱۶۸ ۴.۸۹ % ۱,۰۰۲,۸۱۵ ۵۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۳۰,۱۲۰ ۳۶.۶ % ۴,۷۲۷ ۰.۳۲ % ۷۰,۸۷۸ ۴.۱۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۸۴,۸۳۷ ۵.۹۸ % ۱,۰۰۲,۲۷۶ ۷۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۲۷,۷۰۶ ۲۳.۰۹ % ۴,۵۴۹ ۰.۳۷ % ۷۱,۳۰۰ ۵.۰۲ %