صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۴ ۰.۳۹ ۱۵.۶۲ ۳۱۷.۳۹
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۱۷) ۱.۵۶ (۴۶) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۹ ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ (۰.۳۷) ۱.۲۹ (۷۳.۷۹) ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۳ ۱۹.۸ ۱۹۸.۶۶
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۱۵ ۲.۴۹ ۷۲.۰۳ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۱۱ ۰.۴۸ ۴۸.۹۳ ۴۶۷.۵۷
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۰۳ (۰.۲۲) ۱۱.۴۸ (۵۵.۸)
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۸ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۲ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۱ ۱.۵۴ ۴۳.۷۸ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۰۸ ۰.۵۶ ۳۳.۷۴ ۶۷۶.۵۳
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۳۱ ۱۵.۶۶ ۲۱۴.۳۶
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۱۳ ۱.۴۱ ۶۰.۵ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۸ ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۹ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۱۵ ۱.۲۸ ۷۲.۸۴ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۰۲) (۰.۹۳) (۷.۰۴) (۹۶.۶۶)