صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۳.۴۹۹)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۰.۳۸۳ (۴.۹۶۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۱.۴۶۲ (۱۱.۸۰۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۴.۴۷۷ (۱.۹۹۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۱۲.۸۷۷ %۱۷۶.۸۰۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۲۴.۳۹۳ %۳۷۶.۳۳۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۳۸.۳۷ %۸۵۰.۴۸۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۵.۴ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۵.۳۸)% (۹۹.۷۸)%