صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۰.۰۵ (۰.۳۱۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۰.۱۷ %۱.۱۰۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۲.۰۲۷ %۱۰.۵۱۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۷.۰۲۶ %۸۳.۳۲۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۱۳.۴۴۸ %۲۰۲.۴۸۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۲۴.۴۲۷ %۳۳۶.۳۶۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۳۱.۰۶ %۵۰۸.۴۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۰۵.۴ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۸۵.۳۸)% (۹۸.۶۲)%