صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ صورتهای مالی ۶ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورتهای مالی ۶ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورتهای مالی ۳ ماه منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورتهای مالی ۱۱ ماه و ۵ روزه منتهی به ۹۸/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد ۱۱ ماه و ۵ روزه منتهی به ۹۸/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ صورتهای مالی ۱۱ ماه و ۵ روزه منتهی به ۹۸/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش عملکرد ۱۱ ماه و ۵ روزه منتهی به ۹۸/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰-۰۷-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ صورتهای مالی ۸ ماه و ۵ روزه منتهی به ۹۸/۰۵/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ صورتهای مالی ۵ ماه و ۵ روزه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ صورتهای مالی ۵ ماه و ۴ روزه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۷ دانلود