صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ صورتهای مالی ۸ ماه و ۵ روزه منتهی به ۹۸/۰۵/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ صورتهای مالی ۵ ماه و ۵ روزه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ صورتهای مالی ۵ ماه و ۴ روزه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۷ دانلود