رديف نام تعداد
1  شرکت تأمین سرمایه امید
750.000
2  شرکت سبدگردان آسمان  250.000