صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-01-98 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 29-12-97 دانلود
1397/12/27 1397/12/27 صورتهای مالی 2 ماه و 4 روزه منتهی به 97/11/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/26 1397/12/26 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 97/11/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-11-97 دانلود